Anschrift
Frauengasse 3-5
2500 Baden
02252 / 44403

L

NGNkMWM4NmViMjMxMWRmNDBiZmM5MTE2NmE4YjczNTQ1ZDAxOGFkZTU4N2Q1ZTE0OTI4YzIxM2JiMTZlYThkMA==.jpg Junia Elisabeth Lahner , BA, M.Ed.

Junia Elisabeth Lahner

Bildnerische Erziehung, Textiles Werken
ZjliYzllODA2ZGQyNDU4M2M1OWI2NTc4NjMyMDY5NWFhMDRjNWYwYmM2MjJlY2JjNjEzOTQ1MTA3M2EwYzAzNg==.jpg Mag. Petra Laznihsek

Petra Laznihsek

Chemie, Biologie und Umweltkunde
Kustodiat Biologie und Umweltkunde, SQA-Team, KIT-Team
YjU4OTgwYTYwNGI5MWM5M2QxZmIxMzFkMWI2Mjg0N2ZkNTI2Mzg0Yzc3NjlkYjI2ZTA2MDg5ZDMwNjBiMjZhZg==.jpg Mag. Lydia Lechner

Lydia Lechner

Bildnerische Erziehung, Textiles Werken
YWIzNzE0MTdhYjdkY2ZmNzA2Y2U4NTc1OWNiNTI1Y2MxZDZmY2I0NGYzMjJhYTRhYzdmYjYyNzZkOTI3MjBiZg==.jpg Mag. Ulrike Leitner

Ulrike Leitner

Geographie und Wirtschaftskunde, Ernährungslehre und Haushaltsökonomie
Kustodiat GWk
NGU5NzMwMWM1MzU0ZjU3MGQxYmRlMjNlYTZkM2E2YjBmZDQ0M2Q5NTllMjc5MzBhMzA3NWYyNDE5ZmZjZWVkMA==.jpg Mag. Renate Lichnovsky

Renate Lichnovsky

Religion r.k.
MzJjZTdhNDcxODViMDg5ZjNhYTk1YWViMzE5MGFhOTk2NjgwYmNiNGVlMTQ1ODlhYmJjNzAxMTU3YjQxZTYxNA==.jpg Mag. Nadine Lichtenwörther

Nadine Lichtenwörther

Englisch, Geschichte und Sozialkunde