Anschrift
Frauengasse 3-5
2500 Baden
02252 / 44403

B

YTI1YzNiZGYzNGFiZGM5OWVmMDU5ZDNkYTkzNzAwODIzY2IwYjQyNWEyNmZjMWZkYTllMTQ2ZjhhY2I4OGY3Mw==.jpg Mag. Martina Baumgartner

Martina Baumgartner

Geschichte und Sozialkunde, Geographie und Wirtschaftskunde
Kustodiat GSP, KIT-Team, Mitglied des Dienststellenausschusses
MmU5ODgzNmFhZDRkMDcyNWY1Mzk1ZWM2MjQ1YzdjODkwNmY4NjA2ZGFjZWUyNTQ1Y2RmOTQ2ZGIzM2RjOGU2Ng==.jpg Mag. Stefan Bayer

Stefan Bayer

Französisch, Biologie und Umweltkunde, Science
Stellvertreter des Administrators
ZjVlMDVhYTMyNGNjOTkwZWExYjExZWRlNmRjMzFiMjg1Zjc1NzMyZDhjNjk1ZGM0YjFhNzM2YjdhNzY3ZDBmMQ==.jpg Mag. Astrid Berger

Astrid Berger

Englisch, Geschichte und Sozialkunde, Religion r.k.
MTgwMmJhMDVjZGYyOTBmMTZiMDI5OTdlMmNlMzhiYmRlY2VmZDNiNjkzYjE2M2QxZWQwZDc3YTZiMjNhOTg4Nw==.png Mag. Sandra Brandlhofer

Sandra Brandlhofer

Deutsch, Biologie und Umweltkunde
???
MGMyODNmMzYxZGM4Mzc4ZGNiNzAzOTY5MDQzZmMyNmQxM2M5MWQ1NmFiZmI0YzA3NjUzOWVlYmU3NTg5ZTY2OQ==.jpg Mag. Maria Braza

Maria Braza

Französisch, Geographie und Wirtschaftskunde
Sprechstunde Do.3
ODY2ZjE5NDhjMWE3ZjNkOWFlNWNkZDZmOWRlNGE0MmIwZDZkNmUwODZlOWI3YzJkYjk2ZjgxNjA0M2Y3ZjQ3NQ==.jpg Mag. Gabriele Broniowski

Gabriele Broniowski

Englisch, Geschichte und Sozialkunde
Mitglied des SGA, beherrscht Gebärdensprache